منشورحقوق پرستاران

برای این که پرستار مراقبت پرستاری ایمن به بیمار ارائه دهد باید حقوق زیر را دارا باشد.

v      انجام وظیفه مطابق با محدوده ای که به طور قانونی به وی اجازه داده شده است.

v      محیط ایمن کاری که سازگار با مراقبت کافی از بیمار و مجهز به نیازهای فیزیکی، پرسنلی و تجهیزاتی مناسب است.

v      آشناسازی مناسب و آموزش داخل مجموعه مبتنی بر هدف در مورد شیوه ها و رویه های درمانی مربوط به حیطه کاری

v      مذاکره با کارفرما در مواردی مانند آموزش مداوم حرفه ای که به طور مستقیم به مسئولیت حرفه ای اش مربوط می شود.

v      در مورد افراد حرفه ای و صلاحیت دار، مشارکت کامل در تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایی که به مراقبت و درمان بیماران مربوط می شود.

v      در مورد افراد حرفه ای و صلاحیت دار، مشارکت کامل در تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایی که به مراقبت و درمان بیماران مربوط می شود.

v      حمایت و حفاظت بیماران و پرسنلی که مسئولیت آن ها به پرستار سپرده شده است.

v      اعتراض به جا به شکلی که :

کارفرما به موقع و بطور کتبی از آن آگاه باشد.

مداخله ای در ایمنی بیمار نداشته باشد و سبب از هم گسیختگی درمان و پرستاری بیمار نگردد.

v      رد انجام وظایفی که خارج از محدوده عملکرد پرستار است و یا مواردی که فرد در مورد آن به اندازه کافی آموزش ندیده است و یا وظایفی که فرد مهارت و یا دانش کافی برای آن را ندارد.

v      حق عدم مشارکت در اقدامات غیر اخلاقی و ناشایسته

v      حق داشتن راهنماهای مکتوب خط مشی ها و اقدامات مربوط به اداره محیط کاری وی

v      رد به کارگیری و اجرای تجویزها یا مشارکت در فعالیت هایی که مطابق با دانش حرفه ای و قضاوت وی می باشد ولی مورد علاقه بیمار نیست.

v      در جریان گذاشتن پرستار نسبت به تشخیص بیمارانی که مسئولیت آنها به پرستار سپرده می شود. پرستار بایستی از تشخیص بیمارانش آگاه شود.

v      داشتن محیط کاری عاری از خطرات، ارعاب و دخالت

v      حمایت پزشکی یا سیستم ارجاعی برای از عهده برآیی مسئولانه در موقعیت های اورژانس

آیین نامه اخلاق پرستاری

v      پرستار خدمات خود را با رعایت احترام به بیمار و بدون توجه به وضعیت اقتصادی، مزایای فردی و بهداشتی وی ارائه می دهد.

v      پرستار اطلاعات محرمانه مربوط به بیمار را حفظ می کند.

v      پرستار ملزم به حفظ کفایت در پرستاری است.

v      پرستار برای حفظ حرفه پرستاری در پیشبرد استانداردها مشارکت دارد.

v      پرستار زمانی که مراقبت بهداشتی و ایمنی بیمار به وسیله فعالیت های نا مناسب و غیر اخلاقی افراد دیگر به خطر می افتد برای حراست از بیمار و جامعه وارد عمل می شود.

v      پرستار در قبال اعمال پرستاری انجام شده برای هر بیمار پاسخگو و مسئول است.

v      پرستار در گسترش مداوم منابع علمی و عملی این حرفه مشارکت دارد.

v      پرستار در برقراری شرایط مطلوب و مناسب استخدامی که به ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت بالا منجر می شود، شرکت می کند.

v      پرستار در کوشش این حرفه برای محافظت از جامعه در مقابل اطلاعات و حفظ پرستاریمسئول است.

v      پرستار به منظور پاسخگویی به احتیاجات بهداشتی بیماران با اعضای حرفه های پزشکی همکاری دارد.

v      پرستار همیشه به گونه ای عمل می کند که منافع و سلامتی بیماران و مراجعه کنندگان حفظ شود و بهبود یابد.

v      پرستاران باید مطمئن شود که در بخش یا در دایره فعالیتش عمل یا غفلتی در جهت زیان رساندن به منافع و موقعیت و امنیت بیماران انجام نگیرد.

v      پرستار باید دانش و صلاحیت حرفه ای خود را حفظ و بهبود بخشد.

v      پرستار باید به هرگونه محدودیت هایی که در دانش و صلاحیت او باعث نقص در انجام وظیفه شود اعتراف کند.

v      پرستار شرایط را برای ایمن تر بودن محیط و انجام عملکرد ماهرانه تر میسر می سازد.

v      پرستار با بیماران و خانواده های آن ها به طور واضح و مشخص رفتار می کند و استقلال و درک مقام و شأن همکاران احترام بگذارد.

v      پرستار با مراقبین حرفه ای بهداشت و درمان و دیگر کسانی که در فراهم کردن مراقبت ها سهیم هستند با حس همکاری و تعاون متقابل رفتار می کند، به ویژه هنگامی که مراقبت به صورت تیمی انجام می شود باید به درک مقام و شأن همکاران احترام بگذارد.

v      پرستار شناخت و احترام به ویژگی ها و شأن و مقام بیمار و مراجعه کنندگان را در نظر می گیرد و هنگام برطرف کردن نیازهای مراقبتی آن ها، ویژگی های مذهبی و نسبت های شخصی و فاکتورهای دیگر را نادیده می گیرد.

v      پرستار هر نوع عملی را که از لحاظ وجدانی در رابطه با حرفه خود مشکلی ایجاد کرده و یا می کند، تا آنجا که ممکن است در اسرع وقت به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

v      پرستار از هرگونه سوءاستفاده از اختیارات شغلی یا حق امتیاز عملکرد خود با بیماران و مراجعه کنندگان پرهیز می کند.

v      پرستار تمام اطلاعات محرمانه و با اهمیتی را که در طول انجام وظیفه از بیمار و مراجعه کنندگان به دست می آورد حفظ می نماید و تنها در جایی که اجازه بیمار، دستورکتبی دادگاه و یا حفظ منافع عمومی جامعه مورد نظر است آن را در حد نیاز افشا می کند.

v      پرستار در موقعیتی که استانداردهای عملکرد حرفه ای مورد محاکمه قرار می گیرد نتایج جسمی، روانی، اجتماعی بیماران و مراجعه کنندگان را به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

v      پرستار هر گونه وضعیتی را که نمی تواند در آن به طور ایمن و مناسب برای بیمار مراقبت انجام دهد گزارش می دهد.

v      پرستار در فعالیت هایی که باعث بالا رفتن سطح آگاهی تخصصی می شود، مشارکت می کند.

v      پرستار هنگامی که عملکرد همکاران، بیمار را به خطر می اندازد مثل مواقعی که مراقبت های آن ها طبق استاندارد نیستند، موضوع را به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

v      پرستار هر هدیه و کادو و یا میهمان نوازی که از جانب بیمار و مراجعه کنندگان در طول مراقبت ها به وی پیشنهاد می شود را رد می کند.

v      پرستار در تلاش های تخصصی برای اجرا و بهبود استانداردهای پرستاری مشارکت می نماید.

v      پرستار با در نظر گرفتن شأن و حرمت انسانی بیماران و با اطلاع از ویژگی های فردی هر بیمار، سرویس های مراقبتی را برای آن ها فراهم می کند و به موقعیت اجتماعی، وضع اقتصادی و فاکتورهای فردی از قبیل ملیت، نژاد، مذهب، رنگ و وضع و شأن اجتماعی محدود نمی گردد.

v      پرستار اطلاعات مربوط به بیمار را محفوظ می دارد و از فاش شدن آن ها جلوگیری می کند تا از حقوق بیمار حمایت کند.

v      پرستار در مقابل قضاوت ها و عملکردهای فردی پرستاری، مسئولیت دارد.

v      پرستار هنگامی که مراقبت های بهداشتی و درمانی ناکافی، غیر اخلاقی و غیر قانونی می باشد و بر سلامتی بیمار تأثیر می گذارد به عنوان مدافع بیمار عمل می کند.

v      پرستار بر طبق قضاوت آگاهانه عمل می کند و از صلاحیت ها و قابلیت های فردی خود به عنوان معیاری برای تحقیق ، مشاوره، قبول مسئولیت و واگذاری فعالیت های پرستاری به دیگران استفاده می کند.

v      پرستار صلاحیت کار پرستاری را حفظ می کند.

v      پرستار در تلاش های تخصصی برای اثبات و نگهداریشرایط استخدام که منجر به بالا رفتن کیفیت خدمات پرستاری می شود شرکت می کند.

v      پرستار در تلاش های تخصصی که برای اثبات و نگهداری شرایط استخدام که منجر به بالا رفتن کیفیت خدمات پرستاری می شود شرکت میکند.

v      پرستار در تلاش های تخصصی که برای حفاظت جامعه از بدآگاهی و بد اندیشی و حفظ تمامیت حرفه ای پرستاری انجام می گیرد، مشارکت می کند.

v      پرستار با سایر اعضاء تیم تخصصی بهداشتی و سایر شهروندان همکاری می کند تا برای برطرف کردن نیازهای بهداشتی جامعه، تلاش های اجتماعی و ملی را تأمین نمایند.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-13 13:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

سامانه قاصدک سامانه ثبت درخواست تاسیساتی آموزش کارکنان فرم های سازمانی صفحه اصلی
نقشه سایت مقالات پزشکی گزارش خطا مناقصه مزایده سرگرمی سامانه درمان الکترونیک - سدا

آدرس مرکز: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  شماره های تماس: 7-43342060 071   شماره فاکس: 43334935 071

Copyright © 2012
.تمامی حقوق برای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت محفوظ است.