مدارک پزشکی

معرفی واحد آمار و مدارک پزشکی


1- نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:
 
سرکار خانم مسرور  -کارشناس آمار و مدارک پزشکی
 
شماره تماس داخلی : 2261 - 2284
 
 
2- تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:
 
کارشناس مدارک پزشکی 2 نفر-کارشناس بهداشت محیط 1 نفر -دیپلم 1 نفر
 
3-شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:
 
بخش مدارک پزشکی شامل 4 واحد میباشد : 
 
1)امار
2)کدگذاری
3)بایگانی
4)پذیرش که شر ح وظایف هر واحد در زیر توضیح داده می شود :
 
شرح وظایف کدگذار:
 
1)رعایت قوانین و مقررات و ضوابط بیمارستان
2)کد گذاری تشخیص اولیه بر اساس کتاب ICD10
3)کد گذاری تشخیص نهایی بر اساس کتاب ICD10
4)کد گذاری علت خارجی بر اساس کتاب ICD10
5)کد گذاری علت زمینه ای فوت بر اساس کتاب ICD10
6)کدگذاری اقدامات و اعمال جراحی بر اساس کتاب ICD9CM
7)پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح با هماهنگی مسئول مدارک پزشکی
8)انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق
 
شرح وظایف مسئول واحد آمار:
 
1)رعایت قوانین ومقررات وضوابط بیمارستان
2) پیگیری وتهیه فرم های مورد نیاز واحد جهت جمع آوری اطلاعات آماری
3) پیگیری و دریافت فرم های آماری تکمیل شده از تمام بخش های بیمارستان
4) محاسبه و ارائه شاخص های آماری
5)ارائه آمار به اداره آمار دانشگاه به صورت ماهیانه
6)پاسخگویی به نا مه های آماری ارسال شده به واحد آمار طبق دستور مافوق
7)ارائه آمار ماهیانه وسالیانه از تمام فعالیت های بیمارستان
8) نگهداری سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط
9)انجام کلیه امور محوله طبق دستور ما فوق
 
شرح وظایف واحد بایگانی:
 
1) رعایت قوانین و مقررات و ضوابط بیمارستان
2)دریافت پرونده پزشکی کامل و ثبت در دفتر ورود پرونده
3)کنترل اوراق و حذف اوراق اضافی پرونده
4)تلاش جهت رعایت اصل محرمانگی اطلاعات با رعایت اصول واگذاری پرونده پزشکی
5)بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی
6)پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شده است.
7)شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال یا تحویل پرونده به درخواست کننده و چک آن در زمان تحویل گرفتن پرونده
8)تهیه گزارش از فعالیت ها و ارائه به سرپرست مربوطه
9)پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح با هماهنگی مسئول مدارک پزشکی
10)انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق
11)پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنها توسط پزشکان
12) ثبت کد اختصاص داده شده به پرونده در برنامهHIS
13) بایگانی صحیح پرونده پزشکی طبق دستورالعمل بایگانی
14) بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی
15) پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شده است.
16) بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی
17) پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شدهاست.


تاریخ به روز رسانی:
1398/05/10
تعداد بازدید:
189
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مرودشت

آدرس: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

شماره های تماس :  7 -07143342060   --   شماره فکس : 07143334935


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی ، درمانی شهید مطهری مرودشت می باشد.
Powered by DorsaPortal